Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@seznam.cz

Statut Křesadla

Křesadlo – ocenění významných dobrovolníků

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

MYŠLENKA CENY KŘESADLO, VČETNĚ ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY JEHO LOGA, JE REGISTROVANÝM VLASTNICTVÍM HESTIA.
NAŠÍM CÍLEM JE, ABY KŘESADLA BYLA VIDITELNÁ NEJEN V PRAZE, KDE SE UDĚLUJÍ OD ROKU 2001, ALE TAKÉ V ŘADĚ DALŠÍCH REGIONŮ, KRAJŮ A MĚST.


KŘESADLO JE AUTORSKÝ ORIGINÁL KOVÁŘE JAROSLAVA ZÍVALA Z KŘIVOKLÁTSKA.


O DOBROVOLNICTVÍ
„Dobrovolnická aktivita se stále více objevuje jak v programech volnočasových aktivit, tak
v programech zvláště lidí v důchodu. Ukazuje se nejen její sociální prospěšnost, ale i její kladný
vliv na míru spokojenosti (štěstí). Některé studie uvádějí, že tato míra spokojenosti
je srovnatelná – a někdy i převyšuje – míru spokojenosti, kterou navozuje tanec.“
(Křivohlavý, J.: Psychologie pocitů štěstí, Současný stav poznání, GRADA, Praha 2013)
Pravidla pro udělování ceny
CENY KŘESADLO SE UDĚLUJÍ JEDENKRÁT ROČNĚ, A TO:
a) v Praze uděluje ceny HESTIA,
b) v dalších krajích, regionech či městech uděluje ceny smluvní partner HESTIA.
S pořádající partnerskou organizací uzavře HESTIA smlouvu obsahující podmínky spolupráce, a to zejména závazek:
• poskytnout HESTIA informace o způsobu výběru komise, výběru oceněných, o přípravách
a průběhu předávání ceny, o způsobu mediální prezentace a výběru sponzorů;
• poskytnout HESTIA tiskové materiály spojené s předáváním ceny Křesadlo, včetně
charakteristik oceněných dobrovolníků určených pro veřejnou prezentaci;
• uhradit dohodnutou cenu za výrobu Křesadel, včetně režijních nákladů HESTIA;
• na materiálech spojených s akcí Křesadlem uvádět loga HESTIA a Křesadlo;
• dbát svým jednáním o zachování „dobrého jména“ ceny Křesadlo;
HESTIA se zaváže smluvnímu partnerovi poskytnout zejména:
•  „know how“ potřebné pro realizaci předávání cen Křesadlo;
•  potřebný počet Křesadel ve smluveném termínu za předem dohodnutou cenu;
•  zveřejnit materiály o předávání ceny a oceněných dobrovolnících na webových stránkách HESTIA (www.hest.cz) i na stránkách o dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz).

Součástí smlouvy je harmonogram příprav a organizace udílení cen v regionu.
CENY SE UDĚLUJÍ SLAVNOSTNÍM ZPŮSOBEM, A TO:
• za kalendářní rok obvykle v období kolem 5. prosince u příležitosti Mezinárodního dne
dobrovolníků, resp. v průběhu prvního pololetí následujícího roku;
• v Praze předává cenu obvykle primátor hl. m. Prahy (v kraji obvykle hejtman, případně jeho
zástupce, ve městě na příklad starosta, jeho zástupce, apod.);
• na předávání ceny zveme všechny nominované, navrhovatele i zástupce organizací, kde
dobrovolníci působí – poděkování patří všem;
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT:
• občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Praze či v kraji, regionu, městě, kde bude cena
udělována, tedy dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci
pomáhá komunitě či obci;
• v odůvodněných případech může komise udělit mimořádnou cenu, např. ocenění vybraných
zaměstnanců, kteří přijali dobrovolníky mezi sebe a vytvořili jim dobré podmínky;
• ročně lze udělit max. 10 cen Křesadlo v každém kraji, regionu, městě.
KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY:
Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.
Návrh na udělení ceny obsahuje:
o základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta ceny;
o popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení;
o stručnou charakteristiku a kontaktní spojení navrhovatele;
Doporučení pro navrhovatele:
o dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese
či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;
o uvést délku dobrovolné činnosti (může být stanoveno minimum 6 měsíců, či 1 rok);
o popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
o uvést něco výjimečného – zajímavá cílová skupina, tvořivý nápad, netradiční činnost atd.
Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu,
udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení:
„Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity
konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.”
V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.
KDO VYBÍRÁ OCENĚNÉ:
výběrová komise složená se zástupců neziskových organizací, kraje, regionu, města, městských
částí, médií a komerčních firem podílejících se na charitativních projektech;
komisi obvykle předsedá zástupce pořádající organizace;
doporučený počet členů komise je 7 – 11;
výběrová kritéria – vodítka pro výběrovou komisi mohou být na příklad:
o dobrovolník student, zaměstnanec, či osoba samostatně výdělečně činná, senior,
uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské dovolené, zástupce firmy – dobrovolnictví jako
součást firemní kultury, apod.;
o porovnání délky a charakteru dobrovolné činnosti;
o oblast působení zdravotní, sociální, kulturní, ekologická, děti a mládež, apod.;
o přínos činnosti dobrovolníka pro cílovou skupinu, pro organizaci, pro širší komunitu;
CENA KŘESADLO
Křesadlo je každoročně tvarově originální a ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením
kalendářního roku. Dále se předává dopis či diplom s osobním poděkováním obvykle podepsaný
primátorem hl. m. Prahy a zástupcem HESTIA, resp. v krajích či městech podepsaný představitelem
kraje či města a představitelem pořádající organizace. Možné jsou i drobné dárky od sponzorů.
Na spolupráci s Vámi se těší
PhDr. Jiří Tošner jiri.tosner@hest.cz