Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, Olomouc
+420 605 228 161
kresadlo-ok@maltezskapomoc.cz

Ocenění 2018

Křesadlo – ocenění významných dobrovolníků

Jindřich Dvořák Oceněný v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity. Pan Dvořák pracuje s dětmi již od roku 1977, kdy začal pro děti organizovat různé výlety, cyklovýlety, tábory a akce v přírodě. Dvakrát týdně cvičí s žáky v TJ Sokol v Křelově. Každoročně pořádá tzv. Šibřinky neboli dětský karneval. Pořádá též pálení čarodějnic či den dětí v Křelově. Při obecních hodech organizuje živé Člověče nezlob se.

Marie Horňáková Paní Marie Horňáková působí jako dobrovolnice od roku 2006 v Domě svatého Josefa v centru denních služeb. Paní Marie pravidelně dvakrát týdně dochází do domova, kde cvičí se seniory. Pravidelně se seniory cvičí protahovací cviky, používají overball, gymball či SM systém na stabilizaci zad. Často se vzdělává díky navštěvování různých seminářů a kurzů o cvičení. Již 12 let vykonává toto cvičení se seniory dvakrát týdně, a to vše bez nároku na honorář.

Pavlína Kosinová Pavlína Kosinová je multifunkční člověk a dobrovolník. Od března roku 2010 je dobrovolnicí u Maltézské pomoci. Od prosince 2014 se Pavlína Kosinová také aktivně zapojuje do projektu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, konkrétně dochází do Hospice na sv. Kopečku, kde věnuje těžce nemocným nebo umírajícím lidem svůj čas u lůžka v tichosti nebo v rozhovoru.

Jan Pečínka Nominovaný JUDr. Jan Pečínka, skautským jménem Jambo je dlouholetým významným členem Junáku – český skaut. Do Junáka vstoupil v roce 1968, kdy se na dva roky podařilo obnovit činnost Junáka a již v té době se podílel na vedení oddílu. Pracovat s mládeží nepřestal ani po roce 1970, kdy byl Junák nuceně začleněn do jednotné dětské organizace. Svoji aktivitu však naplno rozvinul až v časech svobody a obnovení činnosti Junáka po roce 1989. Obnovil oddíl v Čechovicích, poté založil nové středisko Velký Týnec, které je v současné době s 274 členy největším střediskem okresu Olomouc.
V roce 1994 začal se svým oddílem mezinárodní projekt Obnova Staré Vody – celoroční údržba poutního místa v bývalé vsi Stará Voda na Libavsku. Této akce se zúčastnili skauti ze 7 zemí, včetně Kanady a USA. Každoročně se akce zúčastní více než stovka skautů a za dobu činnosti se podařilo místo zkrášlit a vdechnout mu nový život. z celé republiky i okolních států.

Štěpánka Richterová Štěpánka je od února 2017 zapojena v programu vrstevnického provázení Na cestě, který je určen pro děti z dětského domova, náhradní rodinné péče nebo děti v péči OSPOD.
Prostřednictvím navázání individuálního a dlouhodobého vztahu klienta s proškoleným mentorem (dobrovolníkem) rozvíjíme u dospívajícího sociální dovednosti a komunikaci, posilujeme jejich samostatnost a nabízíme možnosti efektivního trávení volného času. Štěpánka je člověk, který se v dnešní době těžko hledá a často nevidí. Spolupráce s ní je velmi obohacující a motivující. Patří k pevnému jádru celého týmu, je spolehlivá, obětavá a prosociálně zaměřená. Má silného týmového ducha, který napomáhá k soudržnosti celého týmu.

I přes značnou časovou vytíženost si dokáže každý týden najít čas pro schůzku s klientem. Vždy přemýšlí o její smysluplnosti a snaží se ji připravit pro klienta zajímavě a tvořivě. Je velmi trpělivá, což pozorujeme u obou klientů, co Štěpánka doposud měla. Byla možná jedním z mála lidí, kteří při prvních těžkostech s ním nevzdali práci, vzala V potaz jeho specifika a dokázala klienta přijmout takového jaký je, se vším všudy.

Lenka Trnková Paní Trnková je členkou Sboru dobrovolných hasičů v Náměšti na Hané od roku 1985. Jako mladá hasička soutěžila za dětskou kategorii, přešla do dorostenecké kategorie a v současnosti občas soutěží za ženy. Svou realizaci našla v práci s dětmi a mládeží, kde se v 19 letech stala vedoucí kolektivu mladých hasičů. V roce 1995 se stala členkou odborné rady mládeže na okrese Olomouc, od roku 2011 zastává funkci vedoucího této rady a zároveň je členkou výkonného výboru při OSH Olomouc. Za tuto práci získala medaili Za zásluhy o výchovu. Je držitelkou rozhodčího I. stupně, vedoucí I. stupně a také připravuje školení a vzdělávání vedoucích mladých hasičů na okrese Olomouc. Bezmála 15 let dělá zdravotnici na letních táborech pro děti. Za dobu jejího působení stovky dětí z okolí okusilo ten opojný pocit vítězství při soutěžích a naučilo se být týmovým hráčem a druhému spolehlivým kamarádem.

Václava Vrbová V letech 2009–2015 pomáhala každý pracovní den v humanitárním skladu Arcidiecézní charity Olomouc. Vloni jsme díky ní dokázali vypravit na Haiti velký kontejner plný humanitární pomoci. Nyní nám pomáhá vyslat kontejner do Zambie. Během těchto dvou projektů za necelé tři měsíce zatím odpracovala 275 hodin. Při činnosti také čistila nábytek, třídila zdravotnické potřeby jako třeba berle, šicí stroje a další věci. Třídila školní potřeby, knihy, látky, šicí potřeby a další materiál ze sbírky. To vše vážila i zapisovala. Přenášela věci do skladu, uklízela atd. Jak sama říká: „Je to dobrý pocit. Pomáhat těm, kteří jsou na tom momentálně hůř. Navíc já se v důchodě nudit nehodlám.“

Jan Weiser Život pana Jana Weisera je spojen s Lošticemi a s Jednotou divadelních ochotníků již devadesát devět let. Byl neúnavný organizátor divadelního života, zasloužil se o zachování ochotnické činnosti v Lošticích. V 50. a 60. letech se konaly rozsáhlé přestavby kulturního domu. Členové Jednoty divadelních ochotníků a občané Loštic odpracovali tisíce brigádnických hodin a pan Weiser byl vždy hnací silou při těchto akcích. Divadelní hry režíroval dlouhých 47 let (od roku 1953 do roku 2000).

Jeho zásluhou se podařilo překonat krizi v souboru a zachovat ochotnické divadlo do dnešní doby. Celkem režíroval 52 divadelních her. Sepsal rozsáhlou velmi podrobnou studii nazvanou Historie loštického ochotnického divadla. Kniha i dochované materiály materiály mají velikou historickou hodnotu. Ve svých 96 letech napsal dvě knížky nazvané Střípky úsměvných vzpomínek na léta mládí.